Νέες μόνιμες θέσεις στο Δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2Κ/2022 Γνωστοποιείται ότι εξεδόθη η 2Κ/2022 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 8/23.02.2022/τ. Α.Σ.Ε.Π.) αφορούσα στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων εβδομήντα τριών (473) θέσεων μονίμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαιδεύσεως στο Υπουργείο Μεταναστεύσεως και Ασύλου σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.4765/2021.Η α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαιδεύσεως (Π.Ε.) περιλαμβάνει, εκατόν έξι θέσεις. Ενδεικτικά…