Προσλήψεις πυροσβεστών μέσω πανελληνίου διαγωνισμού

Ο αριθμός προσληπτέων του διαγωνισμού, καθορίζεται στις πεντακόσιες (500) νέες επί θητεία οργανικές θέσεις και κατανέμονται ως εξής: Α. Πυροσβεστικό Τεχνικό Προσωπικό- 440 θέσεις και Β. Πυροσβεστικό Επιστημονικό Προσωπικό (Δασολόγοι – Δασοπόνοι)- 60 θέσεις. Υποψήφιοι του διαγωνισμού που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και στις δύο (2) ειδικότητες, επιλέγουν μόνο μια εξ αυτών.Οι υποψήφιοι ειδικότητας Πυροσβεστικού…

Νέες μόνιμες θέσεις στο Δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2Κ/2022 Γνωστοποιείται ότι εξεδόθη η 2Κ/2022 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 8/23.02.2022/τ. Α.Σ.Ε.Π.) αφορούσα στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων εβδομήντα τριών (473) θέσεων μονίμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαιδεύσεως στο Υπουργείο Μεταναστεύσεως και Ασύλου σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.4765/2021.Η α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαιδεύσεως (Π.Ε.) περιλαμβάνει, εκατόν έξι θέσεις. Ενδεικτικά…