Προσλήψεις πυροσβεστών μέσω πανελληνίου διαγωνισμού

Ο αριθμός προσληπτέων του διαγωνισμού, καθορίζεται στις πεντακόσιες (500) νέες επί θητεία οργανικές θέσεις και κατανέμονται ως εξής: Α. Πυροσβεστικό Τεχνικό Προσωπικό- 440 θέσεις και Β. Πυροσβεστικό Επιστημονικό Προσωπικό (Δασολόγοι – Δασοπόνοι)- 60 θέσεις. Υποψήφιοι του διαγωνισμού που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και στις δύο (2) ειδικότητες, επιλέγουν μόνο μια εξ αυτών.Οι υποψήφιοι ειδικότητας Πυροσβεστικού…