Νέες μόνιμες θέσεις στο Δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2Κ/2022 Γνωστοποιείται ότι εξεδόθη η 2Κ/2022 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 8/23.02.2022/τ. Α.Σ.Ε.Π.) αφορούσα στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων εβδομήντα τριών (473) θέσεων μονίμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαιδεύσεως στο Υπουργείο Μεταναστεύσεως και Ασύλου σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.4765/2021.Η α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαιδεύσεως (Π.Ε.) περιλαμβάνει, εκατόν έξι θέσεις. Ενδεικτικά…

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 12Κ/2021

Γνωστοποιείται ότι εκκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 12Κ/2021 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, εκατόν μίας (101) θέσεων μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Τουρισμού και στο Ελληνικό Κτηματολόγιο Ν.Π.Δ.Δ.Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής λήγει…