Νέα προκύρηξη ΑΣΕΠ για μόνιμες θέσεις

Γνωστοποιείται ότι εξεδόθη η, υπ’ αριθμόν 4Κ/2022 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 36/τ. Α.Σ.Ε.Π./28.06.2022) αφορούσα στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν είκοσι (120) θέσεων μονίμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαιδεύσεως στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) (Ανεξάρτητη Αρχή) και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) (Ανεξάρτητη Αρχή). ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤ’ΕΠΙΛΟΓΗΝ: ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ…

Νέα προκήρυξη για μόνιμες θέσεις στο Δημόσιο

Γνωστοποιείται ότι εξεδόθη η, υπ’ αριθμόν 3Κ/2022 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 37/τ. Α.Σ.Ε.Π./28.06.2022) αφορούσα στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας διακοσίων ογδόντα τριών (283) θέσεων μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαιδεύσεως στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ), στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), στα Γενικά Αρχεία…