ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 12Κ/2021

Γνωστοποιείται ότι εκκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 12Κ/2021 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, εκατόν μίας (101) θέσεων μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Τουρισμού και στο Ελληνικό Κτηματολόγιο Ν.Π.Δ.Δ.
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 28 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.
Η προκήρυξη των θέσεων απευθύνεται σε πτυχιούχους Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής εκπαιδεύσεως. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται μόνιμες θέσεις ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Οικονομικού, ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Μηχανικού, ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων και ΤΕ Πληροφορικής.

13Κ/2021
Προκήρυξη πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας χιλίων τετρακοσίων εξήντα οκτώ (1.468) θέσεων μονίμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαιδεύσεως σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, στο Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου και στον Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης».
Η α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαιδεύσεως (Π.Ε.) περιλαμβάνει, χίλιες εκατόν είκοσι τέσσερις (1.124) θέσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται ειδικότητες όπως ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ, ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ, ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ, ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.
Η β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαιδεύσεως (Τ.Ε.), περιλαμβάνει τριακόσιες έξι (306) θέσεις ειδικοτήτων ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ, ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ και άλλων.
Η γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαιδεύσεως (Δ.Ε.), τριάντα έξι (36) θέσεων κλάδων ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ. Η δ’ Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαιδεύσεως περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις ΥΕ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ.
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 20 Ιανουαρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 7 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσομένων θέσεων, οφείλουν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), καθώς και να πληρώσουν παράβολο τριών ευρώ, ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο), μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. ή Υ.Ε.). Στην αίτησή του ο υποψήφιος δηλώνει και τη σειρά των προτιμήσεών του για τις θέσεις στις οποίες επιθυμεί να διορισθεί.
Το Α.Σ.Ε.Π. πριν από την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων κατάταξης, καλεί τους υποψηφίους που αντιστοιχούν σε αριθμό διπλάσιο τουλάχιστον του συνόλου των θέσεων που προκηρύσσονται , να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, για την απόδειξη των προσόντων, των κριτηρίων ή/και των ιδιοτήτων τους, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών κατόπιν ανακοινώσεώς του.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει με υπευθυνότητα και αξιοπιστία την ορθή υποβολή της ηλεκτρονικής αιτήσεώς σας . Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε απαντώντας στο τηλέφωνο 2414003012.

Leave Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *