Νέες μόνιμες θέσεις στο Δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2Κ/2022

Γνωστοποιείται ότι εξεδόθη η 2Κ/2022 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 8/23.02.2022/τ. Α.Σ.Ε.Π.) αφορούσα στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων εβδομήντα τριών (473) θέσεων μονίμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαιδεύσεως στο Υπουργείο Μεταναστεύσεως και Ασύλου σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.4765/2021.
Η α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαιδεύσεως (Π.Ε.) περιλαμβάνει, εκατόν έξι θέσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται ειδικότητες όπως ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ.
Η β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαιδεύσεως (Τ.Ε.), περιλαμβάνει ογδόντα επτά θέσεις ειδικοτήτων ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και άλλων.
Η γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), εκατόν εβδομήντα επτά θέσεις ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ, ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ.
Η δ’ Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαιδεύσεως περιλαμβάνει εκατόν τρεις θέσεις ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου μέσα στην οριζόμενη προθεσμία, καθώς και να πληρώσουν παράβολο τριών ευρώ, ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο), μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 10 Μαρτίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 και λήγει στις 28 Μαρτίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει με υπευθυνότητα και αξιοπιστία την ορθή υποβολή της ηλεκτρονικής αιτήσεώς σας. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε απαντώντας στο τηλέφωνο 2414003012.

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ.

Leave Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *